Metropolitans/Metropolieten

marit-otto-schilderijen-metropolieten-serie

The Metropolitans series deals with the urban dweller who has become detached from his concrete environment or has merged with it completely. He or she obeys its own nature and breaks with nature and natural laws. While his longing for primal nature never abates, he must deal with the reality of this concrete jungle. As a prisoner of laws and conventions, he/she explores the limits of his/her freedom.

De serie Metropolitans gaat over de stadsmens die zich heeft losgemaakt van zijn betonnen omgeving of er juist helemaal in is versmolten. Hij of zij gehoorzaamt aan zijn eigen natuur en breekt met de natuur en natuurwetten. Terwijl zijn verlangen naar de oernatuur nooit afneemt, moet hij omgaan met de realiteit van deze betonnen jungle. Als gevangene van wetten en conventies verkent hij/zij de grenzen van zijn/haar vrijheid.

Galleries